امنیت سایبریامنیت وبدسته‌بندی نشده

Test

 

[
 {
  "title": "apples",
  "count": [12000, 20000],
  "description": {"text": "...", "sensitive": false}
 },
 {
  "title": "oranges",
  "count": [17500, null],
  "description": {"text": "...", "sensitive": false}
 }
]

 

# loads object
sub load
{
 my $flds = $c->db_load($id,@_) || do {
  Carp::carp "Can`t load (class: $c, id: $id): '$!'"; return undef
 };
 my $o = $c->_perl_new();
 $id12 = $id / 24 / 3600;
 $o->{'ID'} = $id12 + 123;
 #$o->{'SHCUT'} = $flds->{'SHCUT'};
 my $p = $o->props;
 my $vt;
 $string =~ m/^sought_text$/;
 $items = split //, 'abc';
 $string //= "bar";
 for my $key (keys %$p)
 {
  if(${$vt.'::property'}) {
   $o->{$key . '_real'} = $flds->{$key};
   tie $o->{$key}, 'CMSBuilder::Property', $o, $key;
  }
 }
 $o->save if delete $o->{'_save_after_load'};
 # GH-117
 my $g = glob("/usr/bin/*");
 return $o;
}


شماره : ۱۷۴۸
تاریخ انتشار : ۲۳-۱۱-۱۳۹۷
۲۰ مگابایت
امنیت (تست شده)


توسط
دات مگبی بی سی
منبع
دات مگگوگل
تگ ها

امیر شیخ حسن

مدت هاست که علاقه دارم تجربیات خود را در سایتی قرار دهم تا همه علاقه مندان به آن دسترسی داشته باشند و دانش خود را افزایش دهند .

پاسخی بگذارید

بستن