امنیت سایبریامنیت وبدسته‌بندی نشده

Test


 

[
 {
  "title": "apples",
  "count": [12000, 20000],
  "description": {"text": "...", "sensitive": false}
 },
 {
  "title": "oranges",
  "count": [17500, null],
  "description": {"text": "...", "sensitive": false}
 }
]

 

# loads object
sub load
{
 my $flds = $c->db_load($id,@_) || do {
  Carp::carp "Can`t load (class: $c, id: $id): '$!'"; return undef
 };
 my $o = $c->_perl_new();
 $id12 = $id / 24 / 3600;
 $o->{'ID'} = $id12 + 123;
 #$o->{'SHCUT'} = $flds->{'SHCUT'};
 my $p = $o->props;
 my $vt;
 $string =~ m/^sought_text$/;
 $items = split //, 'abc';
 $string //= "bar";
 for my $key (keys %$p)
 {
  if(${$vt.'::property'}) {
   $o->{$key . '_real'} = $flds->{$key};
   tie $o->{$key}, 'CMSBuilder::Property', $o, $key;
  }
 }
 $o->save if delete $o->{'_save_after_load'};
 # GH-117
 my $g = glob("/usr/bin/*");
 return $o;
}
0

توسط
دات مگبی بی سی
منبع
دات مگگوگل
تگ ها

امیر شیخ حسن

مدت هاست که علاقه دارم تجربیات خود را در سایتی قرار دهم تا همه علاقه مندان به آن دسترسی داشته باشند و دانش خود را افزایش دهند .

دیدگاهتان را بنویسید

DON’T MISS OUT!
Subscribe To Newsletter
Be the first to get latest updates and exclusive content straight to your email inbox.
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link
بستن